Szkolenie i ćwiczenia

W dniu 28 marca strażacy JOT OSP Bysław w godzinach wieczornych realizowali jak co miesiąc szkolenie podstawowe, tym razem i po raz pierwszy na obiektach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. „8 MARCA” w Bysławiu – kompleks budynków produkcyjno – magazynowych, gospodarczych oraz inwentarskich, teren o powierzchni kilku hektarów.

Szkolenie składało się z dwóch etapów:

  • Utworzenie na plaży w Bysławiu punktu czerpania wody dla samochodów gaśniczych – dostarczenie wody na miejsce pożaru metodą dowożenia.

  • Działania gaśnicze prowadzone w natarciu na budynek gospodarczy oraz w obronie budynków inwentarskich.

Celem szkolenia było:

  • zapoznanie się z infrastrukturą obiektu,

  • sprawdzenie założonych celów zgodnie z zasadami taktyki,

  • zapoznanie się z nowo nabytym sprzętem, działka wodno – pianowe przenośne oraz przewoźne,

  • sprawdzenie poprawności zadziałania wewnątrz zakładowej sieci hydrantowej,

  • sprawdzenie poprawności prowadzenia łączności na kanałach ratowniczo – gaśniczych przez poszczególnych funkcyjnych,

  • analiza zaopatrzenia w wodę wykorzystując zasoby wodne GBARt 3,5/16 oraz GBA 2/16,

  • dostarczenie wody z punktu czerpania wody na miejsce prowadzonych działań.

Po szkoleniu w strażnicy podsumowano zrealizowane założenia, przeanalizowano wnioski z przeprowadzonego szkolenia. W szkoleniu uczestniczyło 14-tu strażaków oraz 2 adeptów ubiegających się o wstąpienie w szeregi OSP. Nad całością szkolenia czuwał naczelnik OSP dh Słupiński Jacek.

szkic sytuacyjny