Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu, zaprasza:

Druhów OSP Bysław

na Walne Zebranie Sprawozdawcze,

które odbędzie się dnia

21.02.2014 r. o godz.18.00

w Domu Strażaka w Bysławiu

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Powitanie gości.
 3. Wprowadzenie sztandaru jednostki.
 4. Odśpiewanie hymnu.
 5. Uczczenie minutą ciszy  druhny i druhów, którzy odeszli z naszych szeregów.
 6. Ślubowanie nowowstępujących druhów.
 7. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Przyjęcie porządku zebrania.
 9. Sprawozdanie z działalności za rok 2013
 10. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
 11. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 12. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2014
 13. Dyskusja
 14. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.
 15. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 16. Wolne wnioski.
 17. Podjęcie uchwał i wniosków do realizacji.
 18. Uroczyste przekazanie samochodu, oraz sprzętu dla OSP Bysław
 19. Zakończenie zebrania.

 

Od godziny 20.30 zapraszamy na wspólną  zabawę dla strażaków i osób towarzyszących.

Prezes OSP Bysław

Paweł Urban