Realizujemy projekt – „Wyspa skarbów nad jeziorem Bysławskim – doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu”

Umowa o powierzenie grantu nr 1/2020/G/PROW/08 zawarta w dniu 06.10.2020 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu.

Tytuł operacji: „Wyspa skarbów nad jeziorem Bysławskim – doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu”.

Cel operacji: Celem projektu jest poprawa zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego obszaru LSR poprzez doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu, służącego rozwojowi ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Opis operacji: Projekt zakłada doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w następujący sprzęt zabawowy: Statek „DIASA” o wym. 8,59 m x 3,91 m, rybkę na sprężynie oraz tubę
do rozmawiania. Operacja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego LSR odpowiadającemu przedsięwzięciu 1.1.1 „Sztreki, antrejki i bujaki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna” tj. zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2023 r.

Efekty: Realizacja projektu grantowego przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu
i rezultatu zaplanowanych w LSR tj.:

– Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR – 1 szt.

– Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR – 1772 osób

Całkowita wartość projektu objętego grantem: 28 177,13 zł.

Kwota grantu: 26 000,00 zł.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej
przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz plik informacyjny: pobierz