Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w   BYSŁAWIU

R o z d z i a ł    I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w BYSŁAWIU, zwane dalej „OSP”.
 2. OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.
 3. OSP posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP jest Bysław, ul. Strażacka

§2

 1. Terenem działania OSP jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”

§3

OSP może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Walne Zebranie Członków OSP oraz  Zarząd Główny Związku.

§4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł   I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

Celami i zadaniami OSP są:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. upowszechnianie w społeczności lokalnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska,
 7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej,
 8. zapobieganie wykluczeniom społecznym w tym w szczególności: alkoholizmowi, narkomani, przemocy, przestępczości itp.
 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 10. ochrona i promocja zdrowia,
 11. promocja i organizacja wolontariatu,
 12. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:

 1. organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
 2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
 3. organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
 4. prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
 5. organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
 6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
 7. organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, akcji promocyjnych, staży, wolontariatu, wymiany młodzieży, wycieczek, wystaw, happeningów, imprez plenerowych, konkursów i innych służących właściwemu wypełnianiu swojej misji;
 8. wymianę doświadczeń i współpracę z innymi organizacjami;
 9. organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
 10. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

§7

 1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
 2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 3. Zarząd w drodze Uchwały określa zadania prowadzone nieodpłatnie i odpłatnie.
 4. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

R o z d z i a ł    I I I
CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie OSP dzielą się na:

 1. członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zgodą opiekunów ustawowych
 2. członków zwyczajnych, w tym  kobiecej drużyny pożarniczej,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§9

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. pełnoletni nie pozbawieni praw publicznych

jeżeli deklarują w formie pisemnej czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§11

 1. Członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz OSP
 2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
 3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 4. korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 5. używać munduru, dystynkcji i odznak.

§13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
 2. przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,
 3. podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,
 4. dbanie o mienie OSP,
 5. regularne opłacanie składek członkowskich.

§14

Spośród członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

§15

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach,
 3. rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
 4. nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
 5. śmierci.
 6. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:
 7. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
 8. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,
 9. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 Zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,
 10. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,
 11. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,
 12. skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§17

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.
 1. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 1. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

3a Członek honorowy ma prawo:

 • wybierać i być wybieranymi do władz OSP
 • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,
 • wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
 • korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
 • używać munduru, dystynkcji i odznak.
 1. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 15.

R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§18

Władzami OSP są:

 1. Walne Zebranie Członków OSP,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§21

 1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
 3. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,
 4. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,
 5. udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,
 6. uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
 7. określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,
 8. wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 8 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,
 9. wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,
 10. wybór spośród siebie delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku,
 11. uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
 12. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
 14. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
 15. wybieranie spośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego Związku i odwoływanie tych przedstawicieli,
 16. podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,
 17. nadawanie członkostwa honorowego OSP,
 18. podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§22

 1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest zwoływane co najmniej raz w roku,  a Sprawozdawcze raz na rok.
 3. Zwyczajne i Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Zwyczajne walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat.
 5. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy minimum 51 % frekwencji

Frekwencję stanowią :ogólna liczba członków zwyczajnych i członkowie honorowi obecni na Walnym Zebraniu

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,
 4. na żądanie 1/3 liczby wszystkich członków OSP.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 6. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§24

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim Uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

ZARZĄD

§25

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, naczelnika, zastępcę naczelnika, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza. Naczelnik sprawuje funkcję pierwszego wiceprezesa.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji lub odwołania przez Walne Zebranie Członków OSP.

§26

Do zadań Zarządu należy:

 1. reprezentowanie  OSP na zewnątrz,
 2. realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,
 4. zgłoszenie do sądu rejestrowego wniosków wpis o zmian statutu oraz zmianach w  Zarządzie i Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
 6. opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,
 7. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.
 8. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
 9. przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 10. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków OSP o nadanie tytułu Członka Honorowego dla osób mających wybitny wkład w realizacji celów statutowych OSP,
 11. tworzenie zespołu ratowniczego,
 12. organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 13. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 14. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 15. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§27

Prezes Zarządu OSP kieruje jego pracami.

§28

 1. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność co najmniej 60% członków Zarządu, w obecności Prezes i Wiceprezes.
 2. Uchwałę uważa się za podjętą przy 50% głosów „za” decydujący głos Prezesa lub Wiceprezesa.(w przypadku nieobecności Prezesa)

§29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.
 2. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§30

Do składania oświadczeń majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie woli dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika

§31

 1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do obowiązków naczelnika należy:
 3. wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych, organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,
 4. czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
 5. kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 6. kierowanie siłami i środkami  OSP podczas działań ratowniczych,
 7. dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,
 8. opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§32

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

 1. pochwałę ustną,
 2. pochwałę w rozkazie naczelnika ,
 3. wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 4. sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. upomnienie ustne,
 2. naganę w rozkazie naczelnika ,
 3. wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

§33

 1. KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium w czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP.

§34

Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.
Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa w pierwszej linii.
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

§36

Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

§37

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§38

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł V
MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§39

Majątek i fundusze OSP powstają z:

 1. składek członkowskich,
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 3. dochodów z majątku i imprez,
 4. ofiarności publicznej,
 5. wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

§40

 1. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.
 2. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§41

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

R o z d z i a ł   V I
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§42

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§43

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§44

 1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób.
 2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Rady Sołeckiej wsi Bysław. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące ustawy i rozporządzenia o stowarzyszeniach.