Regulamin MDP

Regulamin
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

 

I.    PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA

1. Na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Zarząd OSP może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.
MDP mogą być tworzone w OSP oraz w szkołach i przedszkolach. Nadzór merytoryczny nad nimi sprawuje najbliższa OSP.
Decyzję w sprawie powołania MDP w szkole lub przedszkolu podejmuje kierownictwo placówki w porozumieniu z zarządem miejscowej OSP, która sprawuje nad nią nadzór merytoryczny.
Harcerskie Drużyny Pożarnicze (HDP) tworzone są w ramach struktur organizacyjnych harcerstwa i działają zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami.
2. MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania dzieci i młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP.
3. MDP ma prawo używać proporca według odrębnych przepisów.
4. Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:

a. podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
b. propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku,
c. rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
d. działalność kulturalno-oświatowa i historyczna w środowisku uwzględniającym problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad seniorami OSP, grobami poległych strażaków oraz miejscami pamięci narodowej,
e. podejmowanie innych zadań, w tym wolontariatu.

II.    CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĄZI

1. Do MDP mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat na podstawie złożonej deklaracji. Dla osób w wieku do 16 lat wymagana jest pisemna zgoda rodziców względnie prawnego opiekuna (załącznik nr 1).
2. Decyzję o przyjęciu do MDP podejmuje zarząd OSP na wniosek Rady MDP.
3. Kandydat po złożeniu ślubowania staje się pełnoprawnym członkiem MDP i otrzymuje legitymację członkowską (załącznik nr 2).

ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ

Ślubuję ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniając się do ochrony życia, zdrowia i mienia jej Obywateli, ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Druyżyny Pożarniczej. Pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem wyrażenia: „Tak mi dopomóż Bóg„.

4. Członkowie MDP mają prawo:

a. korzystać z bazy i wyposażenia OSP w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad bhp,
b. używać umundurowania i odznak organizacyjnych według odrębnego regulaminu,
c. wybierać i być wybieranym do Rady MDP,
d. brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,
e. członkowie MDP w wieku powyżej 16 lat mogą być wybierani do władz OSP,
f.  do nagród za wyróżniającą się pracę w MDP.

5. Członkowie MDP są obowiązani:

a. przestrzegać postanowień Statutu OSP, regulaminu MDP oraz uchwał i postanowień zarządu OSP,
b. troszczyć się o dobre imię OSP i MDP oraz przejawiać dbałość o powierzone mienie,
c. aktywnie uczestniczyć w zbiórkach MDP, szkoleniu pożarniczym, zdobywać specjalności pożarnicze i brać czynny udział w działalności OSP,
d. wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,
e. osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.

6. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek MDP może otrzymać następujące wyróżnienia:

a. pochwałę dowódcy MDP,
b. pochwałę opiekuna MDP,
c. pochwałę w rozkazie naczelnika OSP,
d. odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP” nadawaną według odrębnych przepisów,
e. list pochwalny lub dyplom nadany przez zarząd OSP względnie władze Związku OSP RP.

7. Za nieprzestrzeganie regulaminu wobec członka MDP można stosować następujące kary:

a. upomnienie udzielone przez dowódcę MDP,
b. upomnienie udzielone przez opiekuna MDP,
c. upomnienie w rozkazie naczelnika OSP,
d. zawieszenie w prawach członkowskich,
e. wykluczenie z MDP uchwałą zarządu OSP.

8. Skreślenie z listy członków MDP może nastąpić na własną prośbę lub na żądanie rodziców / prawnych opiekunów.
9. O wykluczeniu członka z MDP zawiadamia się jego rodziców / prawnych opiekunów.

III.    STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY

1. MDP stanowi część składową OSP.
2. Zwierzchnią władzę MDP jest zarząd OSP, który wyznacza opiekuna odpowiadającego za jej pracę.
3. Opiekunem MDP powinien być członek OSP posiadający autorytet, kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu działalności wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
4. Opiekun MDP prowadzi dokumentację personalną członków MDP w postaci karty ewidencyjnej (załącznik nr 3).
5. Przy OSP działa tylko jedna MDP. Jeżeli liczba członków jest większa niż 10 zarząd OSP na wniosek opiekuna MDP ustala kryteria podziału na sekcje.
6. W stosunku do MDP działających w szkołach stosuje się analogiczny podział na sekcje jak w pkt. 5.Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownictwo szkoły na wniosek opiekuna MDP z ramienia OSP.
7. W celu właściwej realizacji zadań MDP opracowuje roczny plan pracy biorąc za podstawę zadania wynikające z regulaminu MDP oraz kierunki działania OSP i Związku OSP RP.
8. Pracą MDP kieruje Rada MDP, w której skład wchodzą: dowódca MDP, jego zastępca oraz dowódcy sekcji.
9. Dowódca MDP i jego zastępcę wybierają członkowie MDP.
10. Dowódców sekcji powołuje dowódca MDP po uzgodnieniu z opiekunem MDP.
11. Do zadań Rady MDP należy:

a. występowanie z inicjatywą nadania imienia MDP,
b. ustalanie planów działalności MDP uwzględniających:
– potrzeby środowiska,
– doskonalenie umiejętności członków,
– rozwijanie zainteresowań członków MDP.

c. Rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku i dyscypliny w MDP,
d. omawianie wyników działalności MDP i wniosków przedstawianych zarządowi OSP,
e. rozpatrywanie skarg  wniosków członków MDP,
f.  ustalanie podziału pracy w MDP,
g. omawianie innych spraw wynikających z działalności MDP.

12. Rada MDP, którą kieruje dowódca MDP pełni rolę samorządu.
13. Dowódca MDP może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu OSP z głosem doradczym.
14. Do zadań dowódcy MDP należy w szczególności:

a. reprezentowanie MDP na zewnątrz,
b. organizowanie pracy MDP i Rady MDP,
c. realizowanie zadań zleconych przez zarząd OSP,
d. przekładanie podczas walnego zebrania OSP sprawozdania z działalności MDP za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,
e. przekładanie zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom MDP.

15. Obowiązkiem dowódcy jest ukończenie kursu dla dowódców MDP.
16. Członkom MDP zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
17. Członkowie MDP podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.
18. MDP prowadzi dokumentację działalności (książka pracy, kronika, strona internetowa itp.).
19. Rozwiązanie MDP może nastąpić na podstawie uchwały zarządu OSP.